RPM Sondaj

Adana’da sondaj ihalesi yapılacak

Adana Su Ve Kanalizasyon İdaresi Aski Genel Müdürlüğü Sondaj İçme suyu sondaj yapım işi ihalesi yapacak.

Adana Su Ve Kanalizasyon İdaresi Aski Genel Müdürlüğü Sondaj İçme suyu sondaj yapım işi ihalesi yapacak.

İçme suyu sondaj yapım yapım işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası:2019/4412721-idarenin

a) adresi:cemalpaşa mah. Ethem ekin sok. No: 16 01120 seyhan/adana

b) telefon ve faks numarası:3224571025-2068 – 3224572486

c) elektronik posta adresi:[email protected]ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

2-ihale konusu yapım işinin

a) niteliği, türü ve miktarı:

60 gün süre ile 1604 metre içme suyu sondaj yapım işi Ayrıntılı bilgiye ekap’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

B) yapılacağı yer:karataş ilçesi tabur mahallesi, tabaklar mahallesi, yüzbaşı mahallesi, kozan ilçesi savruk, ve karaisalı ilçesi kaledağ mevkic) işe başlama tarihi:sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde

Yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.ç) işin süresi:yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- ihalenin

a) yapılacağı yer:cemalpaşa mh.ethem ekin sk. No:16 seyhan/adana aski genel müdürlüğü hizmet binası 1. Kat toplantı odası

b) tarihi ve saati:03.10.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri:son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde benzer iş grupları  tebliğinin (a) alt yapı işleri ıv. Grup: içme-kullanma suyu ve kanalizasyon işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:inşaat mühendisliği veya jeoloji mühendisliği

5.ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını ekap üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar cemalpaşa mh.ethem ekin sk. No:16 seyhan/adana aski genel müdürlüğü hizmet binası 1. Kat yazı işleri ve kararlar şube müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.diğer hususlar: İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (n) : 1,20

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Kuruluş - 2010 sondajcilar.com her hakkı saklıdır.