RPM Sondaj

Bakanlıktan maden ihalesi var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 1102 Adet Maden Sahası İhale Edilmek Üzere Aramalara Açılacaktır.

1102 Adet Maden Sahası İhalesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 1102 Adet Maden Sahası İhale Edilmek Üzere Aramalara Açılacaktır.

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan 1102 adet maden sahası Maden Kanununun 30.ncu maddesi ve aynı maddeye eklenen Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md. kapsamında bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması durumunda sahanın aramalara açık hale geleceği Genel Müdürlükçe ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir” hükmü gereği ilan edilerek 2 inci defa ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile mapeg.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır.

1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecektir.

2- Bu sahalar için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09:00-09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3-İhalesi 2 inci defa yapılan ancak müracaat olmayan sahalar Ek fıkra:21.03.2018- 7103/32 md. kapsamında 01-30/11.2019 tarih aralığında bir ay süre ile mapeg.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

a) 01-30/11.2019 tarih aralığında bir ay süre ile ilan edilen sahalara müracaat olmaması halinde 02.12.2019 tarihi itibarı ile müracaatlara serbest hale getirilecektir.

b) 01-30/11.2019 tarih aralığında bir ay süre ile ilan edilen sahaya müracaat edilmek istenmesi durumunda işletme ruhsat taban bedeli tutarındaki ihale istek bedelinin yatırıldığını gösterir makbuzla bir dilekçe ekinde MAPEG gelen evrak servisine verilmesi gerekmektedir. Dilekçede ihalesine müracaat edilen sahanın ili, erişim numarası ve müracaatçının adının/unvanının bulunması zorunludur.

c) Sahaya bir müracaat olması durumunda saha belirlenen ihale taban bedeli üzerinden ruhsatlandırılır.

d) Sahaya birden fazla müracaat olması durumunda müracaat edilen sahanın ihalesi http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanan ihale şartnamesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde 04.12.2019 tarihinde yapılacaktır.

e) Bu sahalar için başvurular diğer ihale evraklarının bulunduğu kapalı zarfla sahanın ihalesinin yapılacağı 04.12.2019 tarihinde ve 09:00-09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

4- İlan edilen sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, Vergi No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

5- İhale teminat miktarı aşağıdaki her iki şartı birlikte sağlaması gerekmektedir.

a) Taban ihale bedelinden ve

b) Kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden az olamaz.

6. İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.

7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;

a) Kapalı teklifi, Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.

c) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.

d) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 750,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır.

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Kuruluş - 2010 sondajcilar.com her hakkı saklıdır.