RPM Sondaj

DSİ karotlu temel sondaj ekipmanı ve karotiyer yedekleri ihalesi

Jeoteknik Hizmetler Ve Yas Dairesi Başkanlığı Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Karotlu Temel Sondaj Ekipmanı Ve Karotiyer Yedekleri Satın Alınacaktır.

Jeoteknik Hizmetler Ve Yas Dairesi Başkanlığı Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Karotlu Temel Sondaj Ekipmanı Ve Karotiyer Yedekleri Satın Alınacaktır.

Karotlu Temel Sondaj Ekipmanı Ve Karotiyer Yedekleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2019/2027141-İdarenin

a) Adresi: DEVLET MAHALLESİ İNÖNÜ BULVARI NO:16 06420 ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası:3124544300 – 3124544305

c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:

KAROTLU TEMEL SONDAJ EKİPMANI VE KAROTİYER YEDEKLERİ (32 KALEM)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri:DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI AMBARLARI (DSİ TAKK DAİRESİ BAŞKANLIĞI-ESENBOĞA YOLU ÇANKIRI YOL AYRIMI ALTINOVA-PURSAKLAR/ANKARA)c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günü içinde teslim edilecektir. Yüklenicinin uhdesinde kalan Karotlu Temel Sondaj Ekipmanı ve Karotiyer Yedekleri tamamı en fazla 1 (bir) partide teslim edilecektir. Ancak, DSİ ihtiyaç görürse teslimat partisi adedini arttırabilir. Teslimatla ilgili diğer hususlar Teknik Şartnamenin 4. maddesinde belirtilmiştir. Teslimatla ilgili diğer hususlar Teknik Şartnamenin 4. maddesinde belirtilmiştir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 10. Kat 1032 no.lu İhale Odası Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:16 06420 Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati:11.06.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelerTeklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, belgelerinden birini sunarak imalatçı olduğunu göstermesi gerekmektedir.

İsteklinin yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

İstekli, teklif ettiği Karotlu Temel Sondaj Ekipmanı ve Karotiyer Yedekleri imalatçısından aldığı Yetkili Satıcı Belgesi veya Yetkili Temsilci Belgesini verecektir. Yetkili Satıcı Belgesi veya Yetkili Temsilci Belgesi ekinde, yetki veren imalatçının yetkili olduğunu gösteren bulunduğu ülke mevzuatına uygun olarak  gerçek kişilerde imza beyannamesi veya tüzel kişilerde imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi verilecektir. Ayrıca bu belge ekinde bulunduğu ülke mevzuatına uygun olarak söz konusu Karotlu Temel Sondaj Ekipmanı ve Karotiyer Yedekleri imalatçısının yetkili satıcısının veya imalatçının yetkili temsilcisinin ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili esnaf ve sanatkarlar odası belgesi, gerçek kişilerde imza beyannamesi veya tüzel kişilerde imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi verilecektir.

4.3.3.4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartnamede belirtilen standartlara ait belgeler

4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler, teklif ettikleri Karotlu Temel Sondaj Ekipmanı ve Karotiyer Yedekleri CE UYGUNLUK İŞARETİNE UYGUN ÜRETİLECEĞİNİ GÖSTEREN UYGUNLUK BEYANI’nı teklifi ile birlikte vereceklerdir.

Söz konusu belge veya dokümanlar kapsamında, yürürlükteki “CE” İşareti Yönetmeliğinde bulunan gerekliliklerin tamamına uygun olduğunu gösteren teknik dosyayı hazırlayan üreticinin bir UYGUNLUK BEYANI hazırlaması ve bu UYGUNLUK BEYANINDA ürünlerin teknik düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirildiğinin beyan ve garanti edilmesi gerekmektedir. Teslimat aşamasında Karotlu Temel Sondaj Ekipmanı ve Karotiyer Yedekleri üzerinde CE işaretinin olması ve CE Belgesinin İdareye verilmesi zorunludur.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, teklif ettikleri Karotlu Temel Sondaj Ekipmanı ve Karotiyer Yedeklerinin teknik özelliklerini gösteren matbu katalog, prospektüs vb. matbu dokümanları her sayfası yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olarak teklifi ile birlikte vereceklerdir. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Verilen bu dokümanlar, teklif edilen Karotlu Temel Sondaj Ekipmanı ve Karotiyer Yedeklerinin uygunluğunu kanıtlayıcı nitelikte olacak ve şartnamede istenilen hususlara uygunluğunu kontrol etmek için gerekli teknik bilgileri kapsayacaktır. Kataloglarda  görülemeyen teknik şartnamede istenilen bilgilere tek tek cevap verilerek yazılı olarak teklif ile birlikte verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.

Yurt içinde veya yurt dışında özel sektör veya kamu kuruluşlarına  maden sondajı , su sondajı , petrol sondajı  , doğalgaz sondajı sondaj ekipmanlarından, birinin veya birkaçının imalatı veya satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 10. Kat 1029/A no.lu Oda Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:16 06420 Çankaya/ANKARA [Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Yenişehir Şubesi TR36 0001 5001 5800 7302 9168 64 IBAN numarası hesabına doküman bedeli yatırıldıktan sonra mezkûr ihaleye ait ilgili bankadan alınan dekont karşılığında] adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 10. Kat 1029/A no.lu Oda Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:16 06420 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Kuruluş - 2010 sondajcilar.com her hakkı saklıdır.