RPM Sondaj

MTA dan karotlu maden sondaj ihalesi var

Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü Karotlu Maden Sondaj Hizmeti Alınacaktır.

Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü Karotlu Maden Sondaj Hizmeti Alınacaktır.

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası    : 2019/607221

1-İdarenin   

   a) Adresi    : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139

  Çankaya / ANKARA

   b) Telefon ve faks numarası    : 0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14

   c) Elektronik posta adresi        :

   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :

2-İhale konusu hizmetin

   a) Niteliği, türü ve miktarı        : Hizmet Alımı,

10. BÖLGE: 7.500 m

Erzurum-Olur-Narman, Kaban, Yeşilbağlar, Dağyolu Karotlu Maden Sondajı,

11. BÖLGE: 10.250 m

Diyarbakır-Ergani, Yapraklı, Kortaş, Güneycik, Diyarbakır-Çüngüş, Elmadere, Oyuklu, Atalar, Değirmensuyu

Diyarbakır-Çüngüş, Türkmen Köy, Atalar, Ormançay Diyarbakır-Çermik, Keklikköy Karotlu Maden Sondajı,

12. BÖLGE: 28.600 m

Zonguldak-Devrek, Adatepe, Zonguldak-Alaplı, Gümeli, Düdüklüöz Yayla, Sinop-Boyabat, Karaburun,

Kastamonu-Taşköprü-Sayyayla, Karotlu Maden Sondajı,

13. BÖLGE: 5.000 m

Sivas-Zara-Suşehri, Karapınar, Deredam Köyleri, Kösedağ Naldöken Tepe Mevkii Karotlu Maden Sondajı,

14. BÖLGE: 53.900 m

Balıkesir-İvrindi, Güre Tepe, Zorlu Tepe, Mezarlık Dere, İzmir-Bergama, Yumrutaş Çiftliği, Sivrice Tepe, Kille Çayı,

İzmir-Bergama, İncirli Dere, Kuşkonmaz Tepe, Doğan Dere ve Sındıllı Dere, İzmir-Bergama, Tavşan Tepe, Palamut Tepe, Halilağa Tepe, Çanakkale-Çan, Karadağ, Yemişen Kaya, Sarıkaya Tepe, Karotlu Maden Sondajı,

15. BÖLGE: 26.000 m

Kırklareli-Merkez, Dereköy, Kırklareli-Merkez, Karadere Karotlu Maden Sondajı,

16. BÖLGE: 20.000 m

Konya-Seydişehir, Dikilitaş Karotlu Maden Sondajı,

17. BÖLGE: 62.000 m

Gümüşhane-Merkez, Taşköprü, Kızıl Toprak Tepe, Trabzon-Araklı, Bahçecik, Giresun-Şebinkarahisar, Yarımca Yayla, Kınık Yayla, Giresun-Şebinkarahisar, Evcili Köyü Karotlu Maden Sondajı,

18. BÖLGE: 30.000 m

Artvin-Merkez, Erenler Köyü, Artvin-Yusufeli, Esendal Mevkii, Artvin-Merkez, Ormanlı Köyü Karotlu Maden Sondajı,

19. BÖLGE: 5.000 m

Kahramanmaraş-Afşin-Elbistan-Göksun, Esence Köyü, Göksun/Maraş, Kirazlıyurt Köyü, Tufanbeyli/Adana, Karotlu Maden Sondajı,

20. BÖLGE: 20.000 m

Sakarya-Geyve-Karapürçek, Sakarya-Geyve, Kamışlı, Sakarya-Karapürçek, Sakarya-Geyve-Yanık Tepe, Sakarya-Geyve-Örencik, Karotlu Maden Sondajı,

21. BÖLGE: 13.500 m

Bursa-İnegöl, Sülüklügöl, Bursa-İnegöl, Tüfekçikonak, Bilecik-Gölpazarı, Derecikören, Bursa-İnegöl, Bahçekaya, Oylat, Karotlu Maden Sondajı,

22. BÖLGE: 13.900 m

Uşak-Eşme, Hacıismailler, İzmir-Bayındır, Sarıyurt, Kızıloba, Hisarlık, Denizli-Serinhisar, Eğercikbelen Tepe, Asar Tepe,

Uşak-Banaz, Muratdağı ve Civarı, Karotlu Maden Sondajı,

23. BÖLGE: 1.700 m

Ankara-Elmadağ, Karacahasan, Ankara-Çankaya, Tohumlar Karotlu Maden Sondajı,

24. BÖLGE: 4.500 m

Çorum-Dodurga, Mehmetdedeobruğu Köyü Karotlu Maden Sondajı.

b) Yapılacağı yer    : (a) bendinde belirtilen 15 (onbeş) bölgede yapılacaktır.          

c) İşin süresi                                             : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24.  Bölgeler;

Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 15 (onbeş) takvim günü içinde yer teslimi yapılıp işe başlanacaktır. İşin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren;

10.Bölge       90 (doksan) takvim günü,

11.Bölge       100 (yüz) takvim günü,

12.Bölge       150 (yüzelli) takvim günü,

13.Bölge       60 (altmış) takvim günü,

            14.Bölge       200 (ikiyüz) takvim günü,

            15.Bölge       130 (yüzotuz) takvim günü,

            16.Bölge       120 (yüzyirmi) takvim günü,

            17.Bölge       210 (ikiyüzon) takvim günü,

            18.Bölge       150 (yüzelli) takvim günü,

            19.Bölge       60 (altmış) takvim günü,

            20.Bölge       120 (yüzyirmi) takvim günü,

            21.Bölge       100 (yüz) takvim günü

            22.Bölge       120 (yüzyirmi) takvim günü,

            23.Bölge       45 (kırkbeş) takvim günü,

            24.Bölge       60 (altmış) takvim günü.

 3-İhalenin

   a) Yapılacağı yer                                                 : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

   b) Tarihi ve saati                                     : 10/12/2019 – 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- Türk Lirası karşılığı aynı adresten   (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Kuruluş - 2010 sondajcilar.com her hakkı saklıdır.