RPM Sondaj

Sondaj makinesi alımı ihalesi

JEOTEKNİK HİZMETLER VE YAS DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FRASTE MARKA SU SONDAJ MAKİNASI YEDEK PARÇALARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

FRASTE MARKA SU SONDAJ MAKİNASI YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR.
JEOTEKNİK HİZMETLER VE YAS DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FRASTE MARKA SU SONDAJ MAKİNASI YEDEK PARÇALARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2020/702877
1-İdarenin
a) Adresi    :    DEVLET MAHALLESİ İNÖNÜ BULVARI NO:16 06100 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası    :    3124544300 - 3124544305
c) Elektronik Posta Adresi    :    [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    
FRASTE MARKA SU SONDAJ MAKİNASI YEDEK PARÇALARI ALIMI (105 KALEM) Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Ambarları ( DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı - Esenboğa yolu Çankırı yolu ayrımı Altınova-Pursaklar/ANKARA)
c) Teslim tarihi    :    Fraste Marka Su Sondaj Makinası Yedek Parçaları Alımı (105 Kalem) malın tamamı, sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür, Teslimatla ilgili diğer hususlar Teknik Şartnamenin 4. maddesinde belirtilmiştir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 10. Kat 1032 no.lu İhale Odası Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati    :    28.01.2021 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

belgelerinden en az birini sunarak imalatçı olduğunu göstermesi gerekmektedir. Yerli Malı teklif eden istekliler Yerli Malı Belgesini ihaleye vereceklerdir.

İsteklinin yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

İstekli, teklif ettiği Fraste Marka Su Sondaj Makinası yedek parçaları imalatçısından aldığı Yetkili Satıcı Belgesi veya Yetkili Temsilci Belgesini verecektir.

Yetkili satıcı veya yetkili Temsilci Belgelerinde Teklif verilecek ihaleye ait İdari şartname eki ihtiyaç listesinde belirtilen Kısımlardan hangisi için yetki verildiği belirtilecek ve Teknik 

Şartname eki Yedek Parça Bilgi Formunda belirtilen yetki veren imalatçı firmaya ait Yedek Parça Numaraları ile ihaleye katılması, yetki veren imalatçı firmaya ait mamulleri teklif etmesi, ihaleyi kazanması halinde yapılacak sözleşme hükümlerini yerine getirmesi için yetki verildiği açıkça belirtilecektir.

Yetkili Satıcı Belgesi veya Yetkili Temsilci Belgesi ekinde, yetki veren imalatçı firmaya ait gerçek kişilerde imza beyannamesi veya tüzel kişilerde imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi verilecektir.

Ayrıca bu belge ekinde söz konusu Fraste Marka Su Sondaj Makinası yedek parçaları imalatçısının yetkili satıcısının veya imalatçının yetkili temsilcisinin ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili esnaf ve sanatkarlar odası belgesi, gerçek kişilerde imza beyannamesi veya tüzel kişilerde imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi verilecektir.

Verilen bütün belgeler idari şartname madde 7.7 belgelerin sunuş şekline uygun olacaktır.

1-Teklif edilen Yedek Parçalar ithal ve/veya yerli imal edilmiş olabilir.

1.1-Teklif edilen Fraste Marka Su Sondaj Makinası Yedek Parçaları yerli imal edilmişler ise;

a-)İstekli imalatçı firma ise kendisi için, imalatçı firma değilse yedek parça imalatçısı için düzenlenmiş, teklif ettiği Fraste Marka Su Sondaj Makinası Yedek Parçalarına ait Türk Standartları Enstitüsü Kurumu tarafından verilmiş olan “TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ ve/veya “TSE KALİTE UYGUNLUK BELGESİ” ve/veya TSEK KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ” ile Yerli Malı Belgesini teklifi ile beraber ihaleye verecektir.

Bu belgelerin geçerlilik süresi bu ihale tarihinde sona ermemiş olacaktır.

Verilen belgeler yetkili kişi/kişilerce ad soyad /unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.  Belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri verilecektir. Belgelerin noter onayında örnek belge üzerinde “Aslına uygundur” kaşesi vurulacak ve imzalanacaktır. Asıl belgelerin verilmesi durumunda belgeyi onaylayan yetkili kişilerin, gerçek kişilerde imza beyannamesi veya tüzel kişilerde imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi verilecektir.

Teklif zarfı açıldıktan sonra “a)” şıkkında belirtilen belgelerden yerli malı belgesi sunmayan isteklilerin teklifi yerli malı olarak mukayeseye alınmayacaktır. “a)” şıkkında belirtilen diğer belgeleri sunmayan isteklilerin teklifi ise mukayeseye alınmayacaktır.

1.2- İsteklinin, teklif etmiş olduğu Fraste Marka Su Sondaj Makinası Yedek Parçaları ithal edilmiş ise istekli, Fraste Marka  Su Sondaj Makinası Yedek Parçaları imalatçısının (istekli imalatçı firma ise kendisinin) yetkili mümessilinin veya imalatçının kendi temsilcisinin ihale tarihinden en az 6 (altı) ay öncesinden itibaren yurt içinde (Türkiye’de) faaliyette olduğunu gösteren belgeyi teklifi ile birlikte verecektir. Bu belge, Fraste Marka  Su Sondaj Makinası Yedek Parçaları imalatçı firması tarafından düzenlenmiş olmalıdır. Bu Mümessil veya yetkili temsilci, Fraste Marka Su Sondaj Makinası Yedek Parçalarının Teknik Şartnamenin 2.4 maddesinde belirtilen garanti süresi boyunca imalat, malzeme ve montaj hatalarının giderilmesi, yanlış malzemenin verildiğinin anlaşılmasından ötürü yenisiyle değiştirilmesi hususunda sorumlu olacak ve söz konusu eksiklik ve kusurları yüklenici ile beraber giderecektir.

Ayrıca bu belge ekinde söz konusu Fraste Marka Su Sondaj Makinası Yedek Parçaları imalatçısının ve yetkili mümessilinin veya imalatçının kendi temsilcisinin ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili 

meslek odası belgesi,  gerçek kişilerde imza beyannamesi veya tüzel kişilerde imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi verilecektir.

1.3-Verilen bütün belgeler idari şartname madde 7.7 belgelerin sunuş şekline uygun olacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli teklif ettiği Fraste Marka Su Sondaj Makinası Yedek Parçalarına ait teknik şartname ekindeki “YEDEK PARÇA BİLGİ FORMU”nu İdari şartname eki ihtiyaç listesinde belirtilen kısımlara ve kısımlardaki sıraya göre eksiksiz doldurarak teklifi ile beraber verecektir.

İstekli “YEDEK PARÇA BİLGİ FORMU”nda belirttiği değerleri garanti etmiş olacaktır.

Yedek Parça Bilgi Formunun her sayfası yetkili kişi/kişilerce (istekli imalatçı değilse; istekli ve yetkili imalatçı firma ve/veya temsilcisi tarafından)  ad soyad/unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

İstekliler, Yedek Parça Bilgi Formunda belirtikleri markalara ait Yedek Parçaların açıklayıcı teknik özelliklerini gösteren katalog, prospektüs veya Bilgi Föylerini her sayfası yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olarak teklifi ile birlikte vereceklerdir. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Verilen bu dokümanlar, teklif edilen Fraste Marka Sondaj Makinası Yedek Parçalarının Teknik şartname ve eklerine ve kullanım amaçlarına uygunluğunu kanıtlayıcı nitelikte olacak ve katalog ve prospektüslerde görülemeyen, ancak teknik şartnamede ve eklerinde istenilen hususları açıklayan yazılı Bilgi föylerini de ayrıca teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

İstekliler Yedek Parça Bilgi Formu ile katalog, prospektüs ve/veya Bilgi Föylerini onaylayan yetkili kişilerin,  gerçek kişilerde imza beyannamesi veya tüzel kişilerde imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesini teklifleri ile beraber ihaleye verecektir. Bu belgelerin geçerlilik süresi bu ihale tarihinde sona ermemiş olacaktır.

Verilen bütün belgeler idari şartname madde 7.7 belgelerin sunuş şekline uygun olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü su sondajı  makine ve ekipmanları ile yedek parçalarının imalatı veya satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 10. Kat 1014/D no.lu Oda Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Kuruluş - 2010 sondajcilar.com her hakkı saklıdır.