RPM Sondaj

Tekirdağ da sondaj ihalesi var

Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Su Sondaj Kuyusu İşleri Yaptırılacaktır.

Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Su Sondaj Kuyusu İşleri Yaptırılacaktır.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tekirdağ İli Genelinde Açılan Su Sondaj Kuyularının Devreye Alınması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN    :           2020/522676

1-İdarenin

a) Adı  :           TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi         :           Gündoğdu Turgut Mahallesi Köseilyas Caddesi No:100 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ

c) Telefon ve faks numarası   :           8504506770 - 2822635950

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          :            https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı  :           Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tekirdağ İli Genelinde Açılan Su Sondaj Kuyularının Devreye Alınması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı     :          

Bu proje kapsamında toplam 5.370 metre içmesuyu şebeke hattı, bu şebekeler üzerinde yeralan giriş kollektörü ve 5 adet vana odası, 5 Adet su kuyusu Mekanik İşleri, 6 Adet su kuyusu Elektrik İşleri yaptırılacaktır.,

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer      :           Tekirdağ İli Çerkezköy, Saray ve Kapaklı İlçesi Mücavir Alan Sınırları

ç) Süresi/teslim tarihi  :           Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi   :           Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati        :           30.10.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)   :           Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Zemin Kat İhale Toplantı Salonu Gündoğdu-Turgut Mah. Köseilyas Cad. No: 100 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde” yer alan AIV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Teklif Fiyat Puanı: 60

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması           Asgari Oran    Azami Oran    Fiyat Dışı Unsur Puanı

Ø 200 mm ANMA ÇAPLI HDPE PE100 SDR17 PN10 YÜKLENİCİ MALI BORU İLE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPILMASI (Her Türden Özel parçalar, TE parçaları, flanş adaptörleri v.b fiyata dahil) (Hendek dolgusu Kırmataş malzeme ile)            2,66%  4,18%  1,88

Ø 250 mm ANMA ÇAPLI HDPE PE100 SDR17 PN10 YÜKLENİCİ MALI BORU İLE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPILMASI (Her Türden Özel parçalar, TE parçaları, flanş adaptörleri v.b fiyata dahil) (Hendek dolgusu Kırmataş malzeme ile)            2,87%  4,51%  2,03

Ø 280 mm ANMA ÇAPLI HDPE PE100 SDR17 PN10 YÜKLENİCİ MALI BORU İLE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPILMASI (Her Türden Özel parçalar, TE parçaları, flanş adaptörleri v.b fiyata dahil) (Hendek dolgusu Kırmataş malzeme ile)            5,1%    8,01%  3,61

Ø 355 mm ANMA ÇAPLI HDPE PE100 SDR17 PN10 YÜKLENİCİ MALI BORU İLE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPILMASI (Her Türden Özel parçalar, TE parçaları, flanş adaptörleri v.b fiyata dahil) (Hendek dolgusu Kırmataş malzeme ile)            7,47%  11,74%           5,29

Ø 400 mm ANMA ÇAPLI HDPE PE100 SDR17 PN10 YÜKLENİCİ MALI BORU İLE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPILMASI (Her Türden Özel parçalar, TE parçaları, flanş adaptörleri v.b fiyata dahil) (Hendek dolgusu Kırmataş malzeme ile)            13,89%           21,82%           9,83

Ø 500 mm ANMA ÇAPLI HDPE PE100 SDR17 PN10 YÜKLENİCİ MALI BORU İLE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPILMASI (Her Türden Özel parçalar, TE parçaları, flanş adaptörleri v.b fiyata dahil) (Hendek dolgusu Kırmataş malzeme ile)            3,98%  6,25%  2,81

Giriş Kollektörü Vana Odası Yapılması (İnşaat Mekanik Elektrik İşleri dahil)      1,89%  2,97%  1,34

Kapaklı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi KPK-30 (TESKİ - 138) Nolu Su Sondaj Kuyusu Elektrik İşlerininYapılması            2,61%  4,1%    1,85

Kapaklı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi KPK-31 (TESKİ - 139) Nolu Su Sondaj Kuyusu Elektrik İşlerinin Yapılması            3,44%  5,4%    2,43

Kapaklı İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi KPK-29 (TESKİ - 123) Nolu Su Sondaj Kuyusu Elektrik İmalatlarının Yapılması            5,62%  8,83%  3,98

Çerkezköy İlçesi, Kızılpınar Mahallesi ÇRK-25 (TESKİ - 137) Nolu Su Sondaj Kuyusu Elektrik İşlerinin Yapılması            2,32%  3,64%  1,64

Saray İlçesi, Büyükyoncalı Mahallesi SRY-27 (TESKİ - 141) Nolu Su Sondaj Kuyusu Elektrik İşlerinin Yapılması            4,68%  7,35%  3,31

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 12/06/2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazete'de, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tarafından ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Kuruluş - 2010 sondajcilar.com her hakkı saklıdır.