RPM Sondaj Ekipmanları
İhale İlanları

İzmir de sondaj ihalesi var

17/04/2023, 13:17

İzmir İli Tire İlçesine Bağlı Mahallelerde İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) 13 Adet Su Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi ihalesine çıkıyor.

İzmir İli Tire İlçesine Bağlı Mahallelerde 13 Adet Su Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,  teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/347614

1-İdarenin

a) Adı: İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)

b) Adresi: Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250 KONAK/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası: 0232 293 20 00 – 0232 293 23 98

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı: İzmir İli Tire İlçesine Bağlı Mahallelerde 13 Adet Su Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı: 3 adet 300m, 3 adet 280m, 3 adet 270m ve 4 adet 250m su sondaj kuyusu açılması, L: 3550m Ø200mm PVC derin kuyu sondaj borusu teçhizi, kuyu başı betonu, kuyu verim deneyi, kuyu inkişafı, kuyu içi jeofizik log alma, çimento enjeksiyonu, kuyu içi kamera yapılması ve 13 adet sac kabin yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İzmir İli Tire İlçesi

ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 300 (Üç yüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 04.05.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Kat: 3 Toplantı Salonu Konak İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2012 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan ''Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'' ne göre, ihale konusu iş (Ek 1)de yer alan listede bulunan hiçbir gruba dahil edilemediğinden, 2.7. maddesi gereğince benzer iş olarak kabul edilecek işler;

a) Su sondajları veya

b) Temel ve enjeksiyon sondajları veya,

c) Petrol sondajları veya,

d) Jeotermal sondajları

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Jeofizik Mühendisi veya Jeoloji Mühendisi veya Hidrojeoloji Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım işleri benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Altyapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince ,aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1"olarak belirlenmiştir.

Basın No: ILN01814378 - ilan.gov.tr